เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 7 และสนองนโยบายรัฐบาลในการจัดระบบบริการสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนรวมทั้งการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของประเทศ

ดอกไม้ประจำคณะ

cork nurse rbru
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis L.f.
ชื่อสามัญ : Cork Tree, Indian Cork
วงศ์ : BIGNONIACEAE (วงศ์เดียวกับศรีตรัง และชมพูพันธุ์ทิพย์)
ชื่ออื่น : กาซะลอง กาดสะลอง (ภาคเหนือ) เต็กตองโพ่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)

สีประจำคณะ

สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ สีส้ม apricot ใช้รหัสสี : #EF820D
สีประจำคณะ

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรมนำปัญญาและมีทักษะศตวรรษที่ 21
  2. พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
  3. ให้บริการวิชาการวิชาการแก่ชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลท้องถิ่น เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเพื่อการดูแลสุขภาพ

อาคารที่ทำการคณะพยาบาลศาสตร์

1. ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
build nurse
2. ที่ตั้งถาวร (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 41)
build nurse
build nurse