ข่าวประชาสัมพันธ์

nurse rambhai

24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

24 กรกฎาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด >>
nurse rambhai

23 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ พยาบาล และนักศึกษา ออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวิชราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬาศักดิเดชน์ และคลองบ้านแก้ว

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ของการรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล

รายละเอียด >>
nurse rambhai

11 กรกฎาคม 2563 (08.30 น.) คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมรำไพพรรณี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

10 กรกฎาคม 2563 (09.00 น.) โรงพยาบาลพระปกเกล้า รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และนักศึกษาทุนพยาบาลปี 2 จำนวน 10 คน

รายละเอียด >>
nurse rambhai

2 กรกฎาคม2563 (13.30 น.) คณะพยาบาลศาสตรนำโดย รองศาสตรจารย์ ดร . วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์และเจ้าหน้าที่

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด และขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะ

รายละเอียด >>
nurse rambhai

29 -30 มิถุนายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2

รายละเอียด >>

ข่าวรับสมัครงานภาครัฐ/เอกชน

ไม่มีข้อมูล

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ภาพกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

รับสมัครนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 (รับจำนวนจำกัด)

โครงการสานสัมพันธ์น้องพยาบาลพี่คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี