ข่าวประชาสัมพันธ์

nurse rambhai

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด >>
nurse rambhai

10 กรกฎาคม 2562 งานประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ ักับ Guilin College of Life Seience & Health - care สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด >>
nurse rambhai

9 กรกฎาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประเภท รับตรงอิสระ ณ อาคาร 2

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดงานแถลงข่าว “เปิดตัวหลักสูตรพร้อมรับสมัครนักศึกษา”

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ งานวิ่งการกุศล "วิ่ง กะ กะ เกษตร รำไพพรรณี 2019" ณ โรงยิมเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรงอิสระ รอบที่1

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับผ่านการพิจารณารับรองจาก สภาการพยาบาล

รายละเอียด >>

ภาพกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วย Google Classroom วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานกาแฟสัญจรจันทบุรี ครั้งที่ 6/2562 "ประสาน สัมพันธ์ รวมใจ พัฒนา เมืองจันท์"

10 กรกฎาคม 2562 งานประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ ักับ Guilin College of Life Science & Health - care สาธารณรัฐประชาชนจีน

Faculty of Nurse

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ปรัชญา : สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีจิตใจเอื้ออาทร สามารถให้การพยาบาลความหลากหลายทางวัฒนธรรมและฉลาดการจัดการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข