ข่าวประชาสัมพันธ์

nurse rambhai

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน และ ผศ.ดร.วยากร อุดมโภชน์ กรรมการและ ผศ.ดร. นันทพร มูลรังษี กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียด >>
nurse rambhai

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย รองคณบดี และอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม เพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุพร้อมกับให้บริการฉีดวัคซีนร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน ในชุมชน

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ขอแสดงความยินดี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 (15.00 น.) รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ คณบดี และคณะผู้บริหาร อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เข้าเยี่ยมนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่หอพักนักศึกษา

รายละเอียด >>
nurse rambhai

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 (08.30 น.) ณ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่1 และ ชั้นปีที่2 เข้ารับฉีดวัคซีน COVID-19 (AstraZeneca) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับนักศึกษา

รายละเอียด >>
nurse rambhai

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 (08.00 น.) คณะพยาบาลศาสตร์จัดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพเสี่ยง และประชาชน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้

รายละเอียด >>
nurse rambhai

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2564 (08.00 น.) คณะพยาบาลศาสตร์จัดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ที่มีภูมิลำเนาในเขต อ.เมืองจันทบุรี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาาคม 2564 (08.00 น.) คณะพยาบาลศาสตร์จัดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม ในเดือน มิถุนายน

รายละเอียด >>
nurse rambhai

อาจารย์พยาบาลจิตอาสา ฉีควัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด >>

ข่าวรับสมัครงานภาครัฐ/เอกชน

nurse rambhai

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ Co-payment รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง

รายละเอียด >>

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ภาพกิจกรรม

ตารางกิจกรรมนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2563 เดือน มีนาคม - เมษายน -พฤษภาคม 2564

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 (รับจำนวนจำกัด)

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี