เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลคณะกรรมการ

คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

nurse rbru
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
(ประธานกรรมการ)
ผศ. ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
ผศ. ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์พีระมน นิงสานนท์
นายแพทย์พีระมน นิงสานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
nurse rbru
ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย
(กรรมการ)
nurse rbru
อาจารย์ ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
nurse rbru
อาจารย์ ณัฏฐา ดวงตา
เลขานุการ
ภรภัทร
นางสาวภรภัทร วงษ์สกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี