เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์

nurse rbru
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
(ประธานกรรมการ)
nurse rbru
อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
(กรรมการ)
nurse rbru
อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(กรรมการ)
nurse rbru
ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
(กรรมการ)
nurse rbru
อาจารย์ ดร.อัญชลี เหมชะญาติ
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(กรรมการ)
ภรภัทร
นางสาวภรภัทร วงษ์สกุล
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
(กรรมการและเลขานุการ)
ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี