ข้อมูลหลักฐานตามตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 21

 1. รายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 21
 2. เอกสารแนบ 21.1
 3. เอกสารแนบ 21.2
 4. เอกสารแนบ 21.3
 5. เอกสารแนบ 21.4
 6. เอกสารแนบ 21.5
 7. เอกสารแนบ 21.6
 8. เอกสารแนบ 21.8
 9. เอกสารแนบ 21.9
 10. เอกสารแนบ 21.10
 11. เอกสารแนบ 21.11
 12. เอกสารแนบ 21.12
 13. เอกสารแนบ 21.13
 14. เอกสารแนบ 21.14
 15. เอกสารแนบ 21.15
 16. เอกสารแนบ 21.16
 17. เอกสารแนบ 21.17
 18. เอกสารแนบ 21.18
 19. เอกสารแนบ 21.19
 20. เอกสารแนบ 21.20
ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี