ข้อมูลหลักฐานตามตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 4

  1. รายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 4
  2. เอกสารแนบ 4.1
ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี