ข้อมูลหลักฐานตามตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 3

  1. รายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ 3
  2. เอกสารแนบ 3.1
  3. เอกสารแนบ 3.2
  4. เอกสารแนบ 3.3
  5. เอกสารแนบ 3.4
  6. เอกสารแนบ 3.5 - 3.6
  7. เอกสารแนบ 3.7
  8. เอกสารแนบ 3.8
ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี