ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

nurse rambhai

11 กรกฎาคม 2563 (08.30 น.) คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมรำไพพรรณี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

10 กรกฎาคม 2563 (09.00 น.) โรงพยาบาลพระปกเกล้า รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และนักศึกษาทุนพยาบาลปี 2 จำนวน 10 คน

รายละเอียด >>
nurse rambhai

2 กรกฎาคม2563 (13.30 น.) คณะพยาบาลศาสตรนำโดย รองศาสตรจารย์ ดร . วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์และเจ้าหน้าที่

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด และขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะ

รายละเอียด >>
nurse rambhai

29 -30 มิถุนายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ยินดีตัอนรับนักศึกษา ดอกปีบรุ่น1 และรุ่น2 ทุกคนเข้าสู่รั้ววังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยในวัง

รายละเอียด >>
nurse rambhai

น้องๆนักศึกษาปี1 เข้าหอพักวันแรก รุ่นพี่ ให้การตอบรับที่อบอุ่น

รายละเอียด >>
nurse rambhai

26 มิถุนายน2563 (08.30) ห้องประชุม อาคาร2 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คำแนะนำสำหรับนักศึกษาพยาบาล การปฏิบัติระหว่างศึกษาเปิดภาคเรียน 1 กค.63

รายละเอียด >>
nurse rambhai

19 มิถุนายน 2563 09.00 น. รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบหน้ากากเฟสชิลด์ (face shields)

รายละเอียด >>
nurse rambhai

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 2 อัตรา

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เข้ากรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์

รายละเอียด >>
ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี