ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมคณะ

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 คณาจารย์เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาเวชภัณฑ์ให้แก่นักศึกษา องค์กรนักศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพยาบาล ค่ายชมพู-เขียว

พ่นหมอกควันกำจัดยุงบริเวณอาคาร 36 และบริเวณโดยรอบอาคาร

โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี คณะพยาบาลศาสตร์

รับรายงานตัวนักศึกษา รอบที่1 ประเภทรับตรงอิสระ วันที่ 20 มิถุนายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาจิตอาสา ในการเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเพื่อความเป็นสากลกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ International X-change Camp 2019 ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรงอิสระ รอบที่1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ งานวิ่งการกุศล "วิ่ง กะ กะ เกษตร รำไพพรรณี 2019" ณ โรงยิมเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดงานแถลงข่าว “เปิดตัวหลักสูตรพร้อมรับสมัครนักศึกษา”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อมอบกระเช้าขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์เป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภักรำไพพรรณี ร่วมแนะแนวศึกษา ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี