ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมคณะ

โครงการสานสัมพันธ์น้องพยาบาลพี่คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 9

คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วย Google Classroom วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานกาแฟสัญจรจันทบุรี ครั้งที่ 6/2562 "ประสาน สัมพันธ์ รวมใจ พัฒนา เมืองจันท์"

10 กรกฎาคม 2562 งานประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ ักับ Guilin College of Life Science & Health - care สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 กรกฎาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประเภท รับตรงอิสระ ณ อาคาร 2

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 คณาจารย์เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาเวชภัณฑ์ให้แก่นักศึกษา องค์กรนักศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพยาบาล ค่ายชมพู-เขียว

พ่นหมอกควันกำจัดยุงบริเวณอาคาร 36 และบริเวณโดยรอบอาคาร

โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี คณะพยาบาลศาสตร์

รับรายงานตัวนักศึกษา รอบที่1 ประเภทรับตรงอิสระ วันที่ 20 มิถุนายน 2562