การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอน : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ภาคปกติ

หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 128 หน่วยกิต


คุณสมบัติด้านการศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
  3. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

    ** ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลรัฐบาล ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
    ** สามารถกู้ยืม กยศ. 90,000 บาท ต่อปี หรือรับทุนจากโรงพยาบาล หน่วยงานต่าง ๆ (อาจมีสัญญาการใช้ทุนตามเงื่อนไขของหน่วยงาน)
    ** เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถสมัครเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้

แหล่งฝึกงาน :
โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
และชุมชนในจันทบุรี โรงพยาบาลตราด โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชครินทร์ สถานบริการสุขภาพ อื่นๆ


ติดต่อสอบถาม : คณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11700 , 11701 โทรศัพท์มือถือ : 086-3199284
website : www.nurse.rbru.ac.th | fecebook : Nursing Rambhaibarni


ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี