การรับสมัครนักศึกษา

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบ Admission ปีการศึกษา 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
 3. ถ้าผู้สมัครเป็นเพศชาย ต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ของปีการศึกษาที่สมัคร
 4. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
 5. เป็นพลเมืองของประเทศไทยตามกฎหมาย มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา

คุณสมบัติด้านการศึกษา

 1. ผ่านการสอบวัดความรู้
  • GAT ร้อยละ 20
  • GPAX ร้อยละ 20
  • O-NET ร้อยละ 30
  • PAT2 ร้อยละ 30
 2. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต
 3. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
 4. มีผลเฉลี่ยการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะสาขา

 1. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพ (น้ำหนักเกินเกณฑ์ปกติไม่มาก) ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้
  • มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
  • โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 2. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
  • โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
  • โรคหัวใจระดับรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ อย่างถาวร
  • โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
  • ภาวะไตวายเรื้อรัง
  • โรคติดสารเสพติดให้โทษ
 3. ตาบอดสี ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจ
 4. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • สายตาต่ำกว่า 6/12 ทั้ง 2 ข้าง
  • สายตาข้างใดข้างหนึ่งต่ำกว่า 6/24
  • ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
 5. หนวกหรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
 6. โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการสื่อสาร ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลรัฐบาล รายละเอียด ดังนี้
  • 1.1 การตรวจร่างกายทั่วไป
  • 1.2 การตรวจทางรังสีทรวงอก
  • 1.3 การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น
  • 1.4 การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจ เนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน
  • 1.5 อาจมีการขอตรวจเพิ่มเติมในกรณี แพทย์สงสัยอาการของโรคอื่น ๆ
 2. เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นในภายหลังจะถูกตัดสิทธิเข้าศึกษา
 3. หากรายงานผลการตรวจร่างกายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1- 1.4 มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิเข้าศึกษา

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา และจำนวนที่รับสมัคร

 1. นักศึกษาสามารถสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา online ตามระบบ admission ระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2562 รับนักศึกษา จำนวน 50 คน
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
 3. สอบสัมภาษณ์วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์ ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
  • ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต
  • ผลการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และผลสอบ GAT, GPAX, O-NET, PAT2
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
 5. รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าเล่าเรียน จำนวนเงิน 45,000 บาท (ค่าเล่าเรียน 45,000 บาท/ภาคการศึกษา) ในวันที่ 7-14 มิถุนายน 2562
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 039-319111 ต่อ 11710, 11720, 11790 อาจารย์บรรจง เจนจัดการ โทร. 084 – 0681287 หรือ 086 – 3199284 (คณะพยาบาลศาสตร์)