การรับสมัครนักศึกษา

การรับสมัครนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการปฎิบัติงานวิชาชีพพยาบาล
  3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง

เกณฑ์การคัดเลือก

  • ใช้ผลการสอบ O-NET 5 วิชา ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 20 ทุกวิชา
  • ใช้ผลการสอบ GAT-PAT
GAT การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป ร้อยละ 20
  • PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 35
  • PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 45

การประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา

การประกอบอาชีพ พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์

การรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาจำนวน 50 คน

การเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร แบบตรง ร่วมอิสระ
รับสมัคร 17 - 29 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบะสัมภาษณ์ 9 พฤษภาคม 2562
สัมภาษณ์ 11 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2562
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 25 พฤษภาคม 2562
เปิดเรียน เดือน สิงหาคม 2562
สถานที่เรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี