การรับสมัครนักศึกษา

สถานที่ฝึกงาน

สถานที่ฝึกปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

# สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน วิชาที่ฝึกปฏิบัติงาน
1 1.1 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี - การพยาบาลพื้นฐาน
- การพยาบาลมารดา
- ทารก และผดุงครรภ์
- การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- การบริหารการพยาบาล
1.2 โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด
1.3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
1.4 โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
1.5 โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง
2 2.1 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จังหวัดสระแก้ว - การพยาบาลจิตเวช
3 3.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี - การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- การพยาบาลชุมชน
- การบริหารการพยาบาล
3.2 โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
3.3 โรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี
3.4 โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
3.5 โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
3.6 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
3.7 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
3.8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
3.9 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
3.10 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
3.11 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
3.12 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี