เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีจิตใจเอื้ออาทร สามารถให้การพยาบาลความหลากหลายทางวัฒนธรรมและฉลาดการจัดการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข