เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร

คณาอาจารย์

nurse rbru
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ส.ด.การพยาบาลอนามัยชุมชน
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลับมหิดล
วุฒิการศึกษา : วท.ม.พยาบาลศาสตร์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลับมหิดล
วุฒิการศึกษา : พย.บ.พยาบาลศาสตร์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลับมหิดล
nurse rbru
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Nursin
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : Case Western Reserve University
วุฒิการศึกษา : วท.ม.พยาบาลศาสตร์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลับมหิดล
วุฒิการศึกษา : ปพ.ย.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
nurse rbru
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
วุฒิการศึกษา : การพยาบาลครอบครัว
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : วท.บ. พยาบาลศาสตร์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
nurse rbru
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
วุฒิการศึกษา : ส.ด.การพยาบาลอนามัยชุมชน
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลับมหิดล
วุฒิการศึกษา : วท.ม.พยาบาลศาสตร์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลับมหิดล
วุฒิการศึกษา : พย.บ.พยาบาลศาสตร์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลับมหิดล
nurse rbru
ตำแหน่ง : อาจารย์ การพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. การพยาบาล
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ปวท.ม. พยาบาลศาสตร์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. การพยาบาล
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :มหาวิทยาลัยขอนแก่น
nurse rbru
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. การศึกษาและพัฒนาสังคม
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิการศึกษา : พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
พย.บ. พยาบาลศาสตร์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฐิตวันต์
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต
วุฒิการศึกษา : ศษ.ด หลักสูตรและการสอน
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : พย.ม. การบริหารการพยาบาล
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
วุฒิการศึกษา : สค.ม กระบวนการยุติธรรม
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวช
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิการศึกษา : ปพ.ย พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปาหนัน
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
วุฒิการศึกษา : กศ.ด. บริหารการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิการศึกษา : ส.ม. บริหารโรงพยาบาล
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. บริหารการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิการศึกษา : ปร.ม. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการ บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : สถาบันพระปกเกล้า
วุฒิการศึกษา : ปพ.ย. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นสูง
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
วุฒิการศึกษา : พย.ม. การพยาบาลผู้สูงอายุ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิการศึกษา : พย.บ.
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จีราภา
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลพื้นฐานและ บริหารการพยาบาล
วุฒิการศึกษา : พย.ม. การบริหารการพยาบาล
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิการศึกษา : พย.บ.
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
อาจารย์บรรจง
ตำแหน่ง : อาาจารย์ สาขาการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต
วุฒิการศึกษา : พย.ม. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิการศึกษา : พย.บ.
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
อาจารย์ณัฐฐพัชร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
วุฒิการศึกษา : พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วุฒิการศึกษา : พย.บ.
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น)
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : สภาการพยาบาล
อาจารย์นีรชา
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม การจัดการสุขภาพภาครัฐและเอกชน
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วุฒิการศึกษา : ปพ.ย. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
อาจารย์โศภิณสิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
วุฒิการศึกษา : กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิการศึกษา : พย.บ. พยาบาลศาสตร์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรในสำนักงาน

อาจารย์นีรชา
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
สิริพรรณ
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล
ภาวิณี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป