เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร

คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

nurse rbru
ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์
รักษาราชการแทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
ส.ด.การพยาบาลอนามัยชุมชน
วท.ม.พยาบาลศาสตร์

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

กัลยพัทธ์
อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์
ประธานกลุ่มวิชา
พย.ม. (การพยาบาลศาสตร์)
พย.บ. (การพยาบาลศาสตร์)

สาขาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์

วิไลพรรณ
รศ.วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
ประธานกลุ่มวิชา
รศ.วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว)

สาขาการพยาบาลสุขภาพชุมชน

อัญชลี
ดร.อัญชลี เหมชะญาติ
ประธานกลุ่มวิชา
ปร.ด. (การศึกษาและพัฒนาสังคม)
พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ปาหนัน
ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์
กศ.ด.(บริหารการศึกษา)
พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ฐิตวันต์
ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์
ประธานกลุ่มวิชา
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
พย.ม.(การบริหารการพยาบาล)
สค.ม. (กระบวนกxารยุติธรรม)
นีรชา
อาจารย์นีรชา รุ่งเรืองลาภไพศาล
ศศ.ม.(การจัดการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน)
บรรจง
อาจารย์บรรจง เจนจัดการ
พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มุกดา
ดร.มุกดา สีตลานุชิต
ประธานกลุ่มวิชา
ปร.ด.(การพยาบาล)
วท.ม.(พยาบาลศาสตร์)
จุรีภรณ์
อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์
พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ณัฐฐพัชร์
อาจารย์ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย
พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ภรภัทร
นางสาวภรภัทร วงษ์สกุล
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
พรทิพย์
นางสาวพรทิพย์ ทองดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สิริพรรณ
นางสิริพรรณ พสุหิรัณย์
พยาบาลประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล
ภาวิณี
นางสาวภาวิณี จันทรังษี
เจ้าหน้าที่ธุรการ