เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร

คณะพยาบาลศาสตร์

nurse rbru
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
Ph.D. (Nursing) Case Western Reserve University
วท.ม.พยาบาลศาสตร์
ปพ.ย. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง)
nurse rbru
อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
nurse rbru
อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
nurse rbru
ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
nurse rbru
อาจารย์ ดร.อัญชลี เหมชะญาติ
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

กัลยพัทธ์
อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
พย.ม. (การพยาบาลศาสตร์)
พย.บ. (การพยาบาลศาสตร์)

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์

ศศินาภรณ์
ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย
ประธานกลุ่มวิชา
พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว)
nurse rbru
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
Ph.D. (Nursing) Case Western Reserve University
วท.ม.พยาบาลศาสตร์
ปพ.ย. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง)
วิไลพรรณ
รศ.วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
รศ.วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว)

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน

อัญชลี
ดร.อัญชลี เหมชะญาติ
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
ปร.ด. (การศึกษาและพัฒนาสังคม)
พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ณัฐฐพัชร์
อาจารย์ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย
พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ปาหนัน
ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์
กศ.ด.(บริหารการศึกษา)
ส.ม.(บริหารโรงพยาบาล)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ฐิตวันต์
ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชฯ
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
พย.ม.(การบริหารการพยาบาล)
สค.ม. (กระบวนกxารยุติธรรม)
บรรจง
อาจารย์บรรจง เจนจัดการ
พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

จุรีภรณ์
อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์
พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อารี
ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์
ส.ด.(การพยาบาลอนามัยชุมชน)
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)
ณัฏฐา
อาจารย์ณัฏฐา ดวงตา
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
nachit
อาจารย์ณจิต วงศ์ชัย
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

saknarin
อาจารย์ศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ภรภัทร
นางสาวภรภัทร วงษ์สกุล
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
พรทิพย์
นางสาวพรทิพย์ ทองดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สิริพรรณ
นางสิริพรรณ พสุหิรัณย์
พยาบาลประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล
ภาวิณี
นางสาวภาวิณี จันทรังษี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เกษรินทร์
นางสาวเกษรินทร์ ต๊ะนา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี