เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์