ข่าวประชาสัมพันธ์

nurse rambhai

รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

รายละเอียด >>
nurse rambhai

รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดี เข้าร่วมพิธีสักการะพ่อปู่โป่งลาน งานพิธีไหว้ครูและประเพณีวิ่งโป่งลาน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2563 ณ ศาลพ่อปู่โป่งลาน

รายละเอียด >>
nurse rambhai

รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รักษาราชการแทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารงานคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา2562 จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รายละเอียด >>
nurse rambhai

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง จึงได้ขอความอนุเคราะห์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทำการเก็บตัวอย่าง น้ำดื่มและน้ำแข็ง เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ม (โรคอาหารเป็นพิษ)

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Sony Vegas” โดยรุ่นพี่ คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563

รายละเอียด >>
nurse rambhai

โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับนักศึกษา ฝ่ายพยาบาลองค์การนักศึกษา (ภาคปกติ) จำนวน 50 คน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านการให้บริการปฐมพยาบาลในงานประเพณีวิ่งโป่งลาน

รายละเอียด >>
nurse rambhai

ขอแสดงความยินดี

รายละเอียด >>

ข่าวรับสมัครงานภาครัฐ/เอกชน

ไม่มีข้อมูล

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ภาพกิจกรรม

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

รับสมัครนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 (รับจำนวนจำกัด)

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
E-mail : nurse@rbru.ac.th , โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11790 หรือ
ติดต่อถึงโดยตรงคณบดี