สำหรับผู้ดูแลระบบสายตรง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ใช้ Username และ Password เดียวกับระบบยืนยันตัวตน

(ระบบ Authentication System Rambhai Barni Rajabhat University)