ข่าวประชาสัมพันธ์

nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับผ่านการพิจารณารับรองจาก สภาการพยาบาล

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงานนิทรรศการศรียาวิชาการ "เปิดโลกการศึกษา Siya Open House" โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาร่วมกับกองบริการการศึกษา ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด >>
nurse rambhai

คณะพยาบาลศาสตร์ 
เข้าร่วมโครงการ "Open House โรงเรียนวัฒนานคร 2562" จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด >>

ภาพกิจกรรม

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อมอบกระเช้าขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์เป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภักรำไพพรรณี ร่วมแนะแนวศึกษา ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

โครงการอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

Faculty of Nurse

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ปรัชญา : สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีจิตใจเอื้ออาทร สามารถให้การพยาบาลความหลากหลายทางวัฒนธรรมและฉลาดการจัดการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข